Impresum

Osnovni podaci

Pun naziv preduzeća: ROAD HR d.o.o.

Skraćeni naziv preduzeća: ROAD HR d.o.o.

Mesto, adresa: Novi Sad, Patrijarha Čarnojevića 14

Matični broj: 21034584

PIB: 108613524

Šifra delatnosti: 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem

Tekući račun: 160-413843-50 Banca Intesa

Kontakt lice: Uglješa Atanacković, direktor