Design Thinking

Design Thinking je pristup koji služi za stvaranje inovacija, razvoj inovacione kulture i kreativnosti u organizacijama.

Design Thinking pristup nam dokazuje da je svaki pojedinac kreativna osoba i da kroz četiri faze možemo doći do tržišno testiranog prototipa neke ideje.

Kroz koje četiri faze prolazimo u pristupu Design Thinking-a:

  1. faza inspiracije
  2. faza ideacije
  3. faza prototipiranja
  4. faza implementacije

Design Thinking nije namenjen samo dizajnerima i ne radi se o dizajniranju već kreativnom razmišljanju poput dizajnera kroz struktuirano stvaranje novog proizvoda ili usluge stavljajući u glavni fokus korisničko iskustvo i potrebe korisnika.

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

  • Saznati kako da pristupite istraživanju potreba korisnika i prepoznavanju istih
  • Kako strateški sintetisati korisnička istraživanja i identifikovati mogućnosti za dizajn novih proizvoda i usluga
  • Upotreba krativnih alata za razvoj prototipa i oživljavanje proizvoda ili usluge
  • Efikasno testiranje nove ideje i prikupljanje povratnih informacija od korisnika

 

Design Thinking uslugu možete koristiti na dva načina:

  1. pohađanje treninga Design Thinking – tokom kojeg se učesnici upoznaju sa pristupom radu
  2. fasilitacijom projekata kojim želite rešiti određeni problem i inovirati svoj proizvod ili uslugu
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama