Design Thinking

Design Thinking je pristup koji služi za stvaranje inovacija, razvoj inovacione kulture i kreativnosti u organizacijama. Putem ovog pristupa razvijamo postojeće ili nove proizvode, unapređujemo procese poslovanja, iskustva naših klijenata tokom usluživanja ili iskustva zaposlenih radeći na employer branding kampanjama.

Pristup nam dokazuje da je svaki pojedinac kreativna osoba i da kroz četiri faze možemo doći do tržišno testiranog prototipa neke ideje. Ideja može biti postojeći ili novi proizvod, usluga, korisničko iskustvo – tokom usluživanja ili poboljšanje radnog okruženja za zaposlene.

Kroz koje četiri faze prolazimo tokom treninga ili procesa kreiranja nove ideje:

 1. faza inspiracije;
 2. faza ideacije;
 3. faza prototipiranja;
 4. faza implementacije.

Trening nije namenjen samo dizajnerima i ne radi se o dizajniranju već kreativnom razmišljanju poput dizajnera kroz struktuirano stvaranje novog proizvoda ili usluge stavljajući u glavni fokus korisničko iskustvo i potrebe korisnika. Ovakav pristup možemo koristiti i za unapređenje drugih procesa u kompaniji, poput boljeg iskustva za zaposlene razvijajući novi employer branding kompanije.

Sadržaj treninga:

 • Šta je i kada koristimo Design Thinking
 • Istraživanje kao polazna tačka pristupa
 • Definisanje i realizacija istraživanja
 • Mapa stejkholdera
 • Određivanje karakteristika korisnika – “Persona”
 • Formulacija problema korisnika
 • Dizajn mape korisničkog iskustva
 • Opisivanje problema korisnika
 • Ideacija i prototipiranje novog korisničkog iskustva i rešenja
 • Određivanje prioritetnih ideja
 • Razvoj mogućih scenarija usluga
 • Faza testiranja novog korisničkog iskustva ili proizvoda
 • Predstavljanje novog korisničkog iskustva i proizvoda

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Saznati kako da pristupite istraživanju potreba korisnika i prepoznavanju istih;
 • Kako strateški sintetisati korisnička istraživanja i identifikovati mogućnosti za dizajn novih proizvoda i usluga;
 • Upotreba krativnih alata za razvoj prototipa i oživljavanje proizvoda ili usluge;
 • Efikasno testiranje nove ideje i prikupljanje povratnih informacija od korisnika.

 

Uslugu možete koristiti na dva načina:

 1. pohađanje treninga – tokom kojeg se učesnici upoznaju sa pristupom radu ili
 2. fasilitacijom projekata kojim želite rešiti određeni problem i inovirati svoj proizvod ili uslugu.
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama