Employer Branding

S ograničenim brojem pojedinaca koji su dostupni na tržištu rada i s kojima možete ostvariti svoje poslovne ciljeve važno je izdvojiti se od konkurencije i u segmentu odnosa prema zaposlenima. U vremenu društvenih mreža i lako dostupnih informacija reputacija kompanije i njeni pokazatelji kandidatima su dostupni više nego ikada pre i igraju važnu ulogu u donošenju odluke da li će postati i ostati deo nekog kolektiva.

Employer branding u svojoj definiciji predstavlja pristup u komunikaciji kompanijskih vrednosti, organizacione kulture i klime sa ciljem pronalaženja i zadržavanja zaposlenih koji se uklapaju u predviđeni set kompanijskih vrednosti i organizacione kulture.

Kombinacijom našeg konsultantskog iskustva u regrutaciji i selekciji, fasilitaciji procesa i upotrebom Design Thinking pristupa kreiramo najbolje Employer branding strategije.

Sadržaj treninga:

 • Šta je i zašto koristimo Employer branding
 • Istraživanje kao polazna tačka pristupa
 • Definisanje i realizacija istraživanja
 • Mapa stejkholdera
 • Određivanje karakteristika idealnog zaposlenog – “Persona”
 • Formulacija problema zaposlenog
 • Dizajn mape korisničkog iskustva
 • Opisivanje problema zaposlenog
 • Ideacija i prototipiranje novog korisničkog iskustva i rešenja
 • Određivanje prioritetnih ideja
 • Razvoj mogućih scenarija
 • Definisanje komunikacione strategije
 • Faza testiranja novog korisničkog iskustva zapošljavanja
 • Predstavljanje novog korisničkog iskustva zapošljavanja

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Saznati kako da pristupite istraživanju potreba zaposlenih i prepoznavanju istih;
 • Kako strateški sintetisati istraživanja i identifikovati mogućnosti za privlačenje novih kandidata;
 • Upotreba krativnih alata za razvoj novih strategija regrutacije;
 • Efikasno testiranje nove ideje i prikupljanje povratnih informacija od zaposlenih.

 

Uslugu možete koristiti na dva načina:

 1. pohađanje treninga – tokom kojeg se učesnici upoznaju sa pristupom emolyer branding-u ili
 2. fasilitacijom projekata kojim želite rešiti određeni problem i razviti svoju employer branding strategiju.
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama