Timske uloge

Svaki član tima je različit, ima svoje karakteristike i drugačiji odnos prema radu. Neki vole prikupljati informacije, neki organizovati druge dok neki sve pomno prate ili drugima planiraju aktivnosti. Znati prepoznati dominantnu ulogu svakog člana tima i pružiti adekvatne izazove u vidu radnih zadataka dovodi do minimiziranja grešaka i nezadovoljsta a povećavamo efikasnost i motivaciju svih članova tima, jer svi rade ono što najbolje znaju.

Sadržaj treninga

  • Podela timskih uloga
  • Timske uloge
  • Karakteristike timskih uloga
  • Kako najbolje iskoristiti jake i slabe strane svake timske uloge
  • Koje radne zadatke dodeliti koji članovima tima

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Upoznavanje sa konceptom timskih uloga
  • Upoznatost sa upitnikom za procenu timskih uloga
  • Ovladavanje veštinom prepoznavanja timskih uloga
  • Prepoznavanje neophodnosti prilagođavanja uloga u timu u odnosu na fazu tima i osobine ličnosti
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama