Opšti uslovi poslovanja

Prijavom na trening, coaching sesiju  ili prijavom na neku drugu ponudu iz našeg programa kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička i/ili pravna lica zaključuje se ugovor. Ovo se dešava klikom na dugme „Rezervisati“/“Naručiti“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje ili slanjem e-maila sa svim potrebnim podacima.

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cene usluge ili prve rata (pogledati odeljak Uslovi plaćanja).

Pod pojmom „Trening“ podrazumevano kompletnu ponudu usluga treninga ROAD HR d.o.o..

Jedan trening sat traje 45 minuta. Obim treninga, trajanje treninga, termini treninga, mesto održavanja treninga, kao i sadržaji koji su navedeni i opisani na našem web sajtu: www.road.rs ukoliko nije drugačije dogovoreno sa Naručiocem treninga.

Najmanji broj učesnika za otvorene treninge kao i broj trening sati navedeni su na našem web sajtu: www.road.rs .

ROAD HR d.o.o. zadržava pravo da otkaže otvoreni trening ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih učesnika. U ovom slučaju imate pravo na povraćaj celokupnog novca koji ste uplatili za navedeni trening.

Ako je neko od trenera bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi trening, ROAD HR d.o.o. će naći odgovarajuću zamenu. Ukoliko to nije moguće, ROAD HR d.o.o. će otkazati trening i isti će biti zakazan u novom terminu. U slučaju da vam novi termin ne odgovara imate pravo na povraćaj celokupnog novca koji se uplatili za navedeni trening.

ROAD HR d.o.o. donosi odluku o načinu i dinamici povraćaja novca od kupljene kotizacije na osnovu svojih internih pravila.

ROAD HR d.o.o. nema obavezu snošenja bilo kakvih troškove koji za Kupca mogu nastati zbog otkazivanja ili pomeranja datuma održavanja treninga. Posebno, u slučaju otkazivanja treninga.

Kupljena kotizacija se ne može povući ili zameniti, osim u slučaju otkazivanja treninga.
U slučaju sprečenost dolaska na trening i blagovremenog javljanja o sprečenosti najkasnije 3 kalendarska dana pred trening vašu kotizaciju možete iskoristiti u periodu od narednih 12 meseci od dana uplate za navedeni ili bilo koji drugi trening ili uslugu iz naše ponude.

ROAD HR d.o.o izdaje svim svojim učesnicima treninga sertifikat i potvrdu sa odslušanim programom treninga ukoliko ste prisustvovali tokom najmanje 80% treninga.

Učesnici treninga su saglasni da se fotografije napravljene tokom treninga ili bilo kog drugog događaja mogu koristiti u neodređenom vremenskom obliku u tradiocionalnom ili elektronskom format, uključujući i digitalne platforme isključivo u svrhu reklamiranja događaja i za popularizaciju usluga koje pruža ROAD HR d.o.o.

Ukoliko je učesnik treninga predstavnik pravnog lica koje učesnika upućuje na trening, ROAD HR d.o.o. ima mogućnost isticanja logotipa kompanije Naručioca u vidu reference na svojoj web prezentaciji i drugim promotivnim materijalima po završetku treninga ili drugog događaja. ROAD HR d.o.o. nema mogućnost javnog iznošenja informacija i predstavljanja studije slučaja bez izričitog odobrenja Naručioca posle završetka treninga ili bilo kog drugog događaja.

U slučaju angažovanja konsultanata za usluge poput konsaltinga i regrutacije i selekcije u slučaju odustanka od strane klijenta  isti je u obavezi da nadoknadi sve nastale troškove nastale u vezi projekta uključujući i konsultantsku nadoknadu od minimum 30% vrednosti projekta.

Naručenu kotizaciju Kupac mora platiti u roku naznačenom na predračunu o izvršenoj narudžbini. Rok se računa od 00 časova prvog sledećeg dana posle datuma naručivanja. U slučaju da poslednji dan roka bude nedelja ili praznik, kao poslednji dan roka računa se prvi sledeći radni dan. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu kotizacije u dogovorenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih obaveštenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja. Plaćanje je moguće izvršiti gotovinski putem.
Naše treninge možete platiti na 3 ili 2 jedanke rate, u zavisnosti od tipa treninga koji pohađate.
Prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 dana od naručivanja kotizacije treninga.

Računi dospevaju za naplatu u roku od 5 kalendarskih dana od datuma izdavanja računa, osim u slučaju drugačijeg izričitog pisanog dogovora. Računi dospevaju za plaćanje u valuti u kojoj su iznosi na njoj izraženi (ali možemo odlučiti da prihvatimo i drugu valutu za plaćanje usluga). Ukoliko se uplata po računu ne izvrši u roku od 5 kalendarskih dana nakon datuma izdavanja računa, zadržavamo pravo na obračunavanje zatezne kamate od tog datuma po zakonom određenoj stopi. Dodatno, pored zatezne kamate, ako su iznosi na računima izraženi u lokalnoj valuti, što može biti obavezno po lokalnim pravilima o deviznom poslovanju, a u slučaju zadocnjenja u plaćanju računa i pada vrednosti lokalne valute u odnosu na evro od dana fakturisanja do dana plaćanja za više od 5%, u meri u kojoj je to dozvoljeno po važećim propisima, imaćemo pravo da obračunamo i naplatimo razliku izazvanu kursnim kretanjima. U slučaju kašnjenja uplate, takođe zadržavamo pravo da obustavimo ili prekinemo rad i, u meri u kojoj je dozvoljeno važećim propisima, da zadržimo dokumenta koja vam pripadaju ili koja su nam dostavljena u cilju izvršenja vaših instrukcija. U meri u kojoj je dozvoljeno važećim propisima, ovo će se dogoditi bez obzira da li se oni odnose na usluge na koji se odnosi račun, i trajaće sve do momenta kada nam svi dugovani iznosi budu isplaćeni.

Pre nego što primite račun od nas, možete primiti predračun. U roku od 5 kalendarskih dana od datuma izdavanja računa (ili predračuna) imaćete mogućnost da nam u pisanoj formi date komentare ili primedbe na primljen račun. Svoje komentare ili primedbe dostavljate na e-mail [email protected] . Nakon isteka perioda od 5 dana nakon dostavljanja računa ili predračuna, smatraće se da ste prihvatili da platite celokupan iznos (u slučaju predračuna, nakon isteka perioda od 5 dana možemo odlučiti da izdamo račun koja će zameniti predračun, i smatraće se da ste prihvatili da platite celokupan iznos računa u momentu izdavanja).

Radimo predano i naši treneri i coachevi Vas podržavaju u ispunjenju Vaših ciljeva u učenju. Uprkos tome, ROAD HR d.o.o. ne može biti odgovoran za nepostizanje ciljeva treninga.

Učesnici treninga su u obavezi da poštuju trenera i da se primereno ponašaju tokom treninga. Pod neprimerenim ponašanjem podrazumeva se bilo kakvo ometanje treninga npr. stalno upadanje u reč trenerima i ostalim učesnicima treninga, psovanje, drsko ili agresivno ponašanje i vređanje kako ostalih učesnika, tako i trenera i sl. U slučaju da trener ili ostali učesnici treninga konstatuju da je ponašanje određenog učesnika skroz neprimereno, ROAD HR d.o.o. zadržava pravo da učesnika potpuno udalji sa treninga. U tom slučaju učesniku će biti izvršen povraćaj svog uplaćenog novca.

Sva obaveštenja i komunikacija između ROAD HR d.o.o. i učesnika treninga obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske oblike kao što je elektronska pošta i obaveštenja na Web sajtu: www.road.rs.
Ukoliko je neka od odredbi na ovom sajtu suprotna važećim zakonskim propisima ista je nevažeća i primenjuju za važeći zakonski propisi, ostale odredbe sa ovog sajta ostaju na snazi i primenjuju se.
U slučaju neslaganja i potrebe za tumačenjem Ugovora koje ROAD HR d.o.o. zaključi sa korisnicima usluga merodavna je verzija ugovora na srpskom jeziku.
ROAD HR d.o.o. i učesnik treninga su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, za fizička lica nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu, za pravna lica Privredni sud u Novom Sadu.

Prihvatam i u potpunosti se slažem s opštim uslovima, koji su gore navedeni.