360' feedback

360 feedback izveštaj se generiše na osnovu upitnik koji čini kvantitativna i kvalitativna procena kompetencija – veštine, ponašanja i stavova koji su potrebni za određenu poziciju. Ova procena uključuje podatke o procenjivaču (vi) i grupi procenjivača (saradnici, supervizori itd.) koji su posebno odabrani da daju svoja mišljenja i komentare na vaše demonstracije procenjenih kompetencija.


Ovaj izveštaj pruža pristup različitim prikazima rezultata (grafikoni, tabele, analiza razlika) iz provedenog postupka procene koji će vam pomoći da prepoznate svoje prednosti i mogućnosti u analiziranim kompetencijama

Kvalitativni podaci pružaju komentare i primedbe koje svaki ocenjivač iznosi o kompetencijama analiziranim u upitniku 360 ° povratne informacije. Ovaj deo izveštaja omogućuje procenjivačima da slobodno podele sa vama svoja stajališta kako bi vam pomogli u vašem razvoj. Namera je konstruktivnim komentarima koje imaju ocenjivači poboljšati tumačenje brojčanih rezultata pružajući specifične povratne informacije o svakoj kompetenciji.

360° feedback pomaže kompanijama i pojedincima da:

  • Merite performanse zaposlenih;
  • Procienite kompetencije;
  • Dizajnirajte programe učenja i razvoja;
  • Kreirajte planove za razvoj, karijeru i nasleđivanje pozicija.

 

Prednosti platforme koju koristimo za 360° feedback:

  • Prilagodljiva – možete raditi sa našim kompetencijama ili kompetencijama vaše kompanije i drugim aspektima organizacije.
  • Online – nema potrebe za instalacijom software ili aplikacija za popunjavanje upitnika.
  • Neograničen broj procenitelja – možete raditi sa neograničenim brojem procenitelja mada je preporuka da se radi sa najbližih 10 saradnika;
  • Integrisano sa profilom ličnosti – uz informacije dobijene procenom profila ličnosti, možemo uraditi komparativnu analizu da biste dobili širu sliku.
  • Integrisano s očekivanim vrednostima kompetencija kompanije – platforma omogućava kompaniji da unese vrednost koju očekuje za svaku kompetenciju.