Procena organizacione kulture

Organizaciona kultura se meri upitnikom koji nam pruža razumevanje trenutne, željene i idealne organizacione kulture kompanije.

Upitnik sve varijable meri iz perspektive ponašanja i pomaže u tumačenju različitih varijabli i planira akcije koje su ključne za postizanje željenih ciljeva i organizacione kulture.
Izveštaj nam pruža detaljan uvid u organoizacionu kulturu prema sektorima i pozicijama u kompaniji, kao i uvide u nedostatke i snage za uspešno ostvarešnje kulturoloških promena.

Upitnik organizaciona kultura nam meri i pokazuje:

 • Trenutna organizaciona kultura
 • Idealna organizaciona kultura – ona u kojoj zaposleni žele da rade
 • Željena organizaciona kultura – ona kojoj menadžment i uprava teže.
Osnovni pregled organizacionih kultura

Koje koristi možete imati od merenja organizacione kulture ovim alatom:

 • Saznajte više o trenutnim i željenim trendovima u organizaciji;
 • Analizirajte profile ponašanja različitih grupa/sektora unutar organizacije;
 • Utvrdite trenutna ponašanja zaposlenih;
 • Unapredite radno okruženje zaposlenih;
 • Utvrdite faktore zadovoljstva i motivacije zaposlenih;
 • Prikupiti podatke koji se odnose na uverenja i vrednosti koje dele članovi organizacije.

 

Organizaciona kultura po sektorima

Prednosti platforme koju koristimo:

 • Integrisana sa upitnikom ponašanja pojedinaca  čime pomaže analitičarima da utvrde tendencije ponašanja članova organizacije u odnosu na organizacionu kulturu.
 • Ukazuje na ponašanja koja mogu predstavljati prepreke za ispunjavanje strateških ciljeva organizacije.
 • Utvrđuje razlike između trenutnog ponašajnog profila u organizaciji i kako se doživljava trenutni kulturni trend u odnosu na kulturu prema kojoj se želi razvijati.
 • Olakšati razumevanje temeljnog odnosa između kulture organizacije i motivacije, zadovoljstva i performansi njenih zaposlenih, koristeći bihevioralni pristup.
 • Online – ne trebate instalirati ni jednu aplikaciju da biste mogli preuzeti upitnik; možete se prijaviti sa svog mobilnog ili računara.
 • Jednostavne i zabavne aktivnosti koje korisniku omogućavaju lako i ugodno kretanje kroz upitnik prilikom popunjavanja.
 • Izveštaj lako razumljiv, s temeljnim i detaljnim informacijama o organizacionoj kulturi i tendencijama u ponašanju.