Interno preduzetništvo

Znate li da prema najnovijim istraživanjima inicijative internih preduzetnika kompanijama u formi novih proizvoda i usluga donose više od 25% prihoda od ukupne prodaje na svetskom nivou. Verujemo da želite zaposlene koji su motivisani, emocionalno vezani za preduzeće, prepoznaju buduća tržišna kretanja i identifikuju tržišne prilike. Razvojem kulture internog preduzetništva i preduzetničkih kompetencija kod zaposlenih razvijamo istrajnost, spremnost na preuzimanje rizika, poslovni entuzijazam, kreativnosti poimanje funkcionisanja tržišta i profitabilnosti poslovanja.

 

Sadržaj modula treninga

 1. Ja (interni) preduzetnik?! –
  Kreativnost, rešavanje problema, upravljanje rizikom, postavljanje ciljeva, planiranje, istrajnost, učenje na greškama samo su neke od osnovnih preduzetničkih osobina. Tokom ovog modula učesnici će moći da prepoznaju koje od ovih osobina poseduju a koje je potrebno da dodatno razvijaju.
 2. Temeljni uspešnog internog preduzetništva i razumevanje tržišta –
  Pre samog pokretanja novih internih preduzetničkih poduhvata potrebno je proceniti svaku ideju, kako će ona u konačnici izgledati, gde, kome i kako ćemo sve plasirati i na samom kraju uraditi procenu da li će nam se to sve na kraju isplatiti.
 3. Organizacija preduzeća –
  Kako uspostaviti dobru organizacionu strukturu internog poduhvata i da nas saradnici razumeju, kako minimizirati troškove, optimizovati produktivnost naših saradnika i izboriti se sa konkurencijom su teme s kojima će se učesniti susresti tokom ovog modula.
 4. Upravljanje preduzećem –
  Tokom ovog modula učesnici će imati priliku da organizuju proces proizvodnje proizvoda/usluga, kupuju osnovna sredstva i sirovine, upravljaju radnicima, vode svoje finansije i pregovaraju sa svojim klijentima.
 5. Finansije za interne preduzetnike i profitabilnost preduzetničkog poduhvata –
  Svaki interni preduzetnik koji predlaže nove procese, proizvode i usluge potrebno je da zna osnovnu razliku između troškova i rashoda, poznaje tokove gotovine, kako izgledaju bilans stanja i uspeha. Iako teme deluju teško poslovne simulacije na ovom modulu omogućiće učesnicima da sa lakoćom shvate ove pojmove.
 6. Implementacija poduhavta uz mentorsku i coaching podrušku –
  Pokretanje internog preduzetničkog poduhvata je proces tokom kojeg se predhodno stečeno znanje slaže u poslovni plan (marketing plan, finansijski plan, plan prodaje…) koji će biti predočen menadžmentu, vlasnicima kompanije, investitorima, bankarima…

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Razvoj novih tržišta
 • Inovativni razvoj novih i postojećih proizvoda/usluga
 • Prepoznavanje nedostataka u procesima i njihovo unapređenje
 • Preoblikovanje postojećeg biznisa
 • Spremnost na proaktivnost
 • Sposobnost pronalaženja i imlempentacije novih ideja
 • Veću otvorenost zaposlenih za promene
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama