Veštine fasilitacije

Facilitacija  je  aktivnost  vođenja  grupe  kroz  proces  koji  maksimalno povećava  doprinos grupe da se izvuče najbolje od svih i omogući postizanje željenog rezultata. Facilitaciju kao tehniku koristimo za vođenje uspešnih sastanaka ili diskusija. Facilitator je osoba koja je zadužena da tokom procesa facilitacije izvuče najbolje od svih učesnika (zaposlenih).

 

Sadržaj treninga

 • Specifičnosti facilitacijskog procesa
 • 8P uspešne facilitacije
 • Metode facilitacije
 • Osnovni alati u facilitaciji
 • Donošenje odluka u toku procesa facilitacije
 • Kako rešiti konflikte koji nastanu u toku proces
 • Prikupljanje i sintetizovanje ideja
 • Važnost i značaj vizualnog u facilitaciji

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Uspešno vođenje sastanak, radionica i procesa
 • Rešavanje grupnih konflikta
 • Alati i tehnike za prikupljanje i obradu ideja
 • Ovladano nepristrasnošću tokom procesa
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama