Organizaciona kultura

Organizaciona kultura predstavlja skup vrednosti, uverenja i običaja organizacije koje njeni članovi međusobno dele i prenose na nove članove. Snažne organizacione kulture karakteriše visoka odanost zaposlenih i posvećenost organizacionim ciljevima. Organizaciona kultura ima veliki uticaj na dugoročno poslovanje i finansijske performanse organizacije. Tokom ovog treninga imate mogućnost da timski definišete postojeću organizacionu kulturu i kreirate vašu željenu organizacionu kulturu uz akcione korake kako bi proces tranzicije bio uspešniji i uz manje stresa za sve članove tima.

Sadržaj treninga

 • Competing Value Framework for Coorporate Communication
 • Kriterijumi za klasifikaciju organizacione kulture
 • Tipovi organizacione kulture
 • Mapiranje organizacione kulture
 • Izrada željene organizacione kulture
 • Tranzicija organizacione kulture
 • Model Stop-Go-Continue-Change u procesu tranzicije
 • Izrada akcionih planova za promenu organizacione kulture

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju 

 • Upoznatost sa pojmom i tipovima organizacione kulture
 • Utvrđena trenutna organizaciona kultura
 • Definisana željena organizaciona kultura
 • Utvrđene snage i slabosti postojeće organizacione kulture
 • Kreiran akcioni plan tranzicije organizacione kulture

 

Primena treninga

 • Proces promene i tranzicija kompanije/sektora/tima
 • Timski coaching
 • Team building aktivnost
 • Početak značajnih projekata
 • Povećanje motivisanosti i angažovanja zaposlenih
 • Strateško planiranje organizacionog razvoja
 • Promene u menadžment strukturi
 • Potreba za boljim razumevanjem i upoznavanjem vrednosti kompanije
 • Promena organizacione kulture

 

Trening se može kombinovati na upitnikom procene organizacione kulture.

Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama