Konflikti u timu

Konflikti su sastavni deo timskog rada i svih međuljudskih odnosa uopšte. Ne predstavljaju indikator “problematičnosti” pojedinca niti lošeg kvaliteta grupe. Ipak pošto mogu imati negativno dejstvo na grupnu koheziju i efikasnost treba ih znati prepoznati i suočiti se sa njima kroz neki od produktivnih načina prevazilaženja.

Sadržaj treninga

  • Konflikti u fazi reformisanja tima
  • Nivoi i izvori konflikta u organizacijama
  • Vrste konflikta u timu
  • Načini prevazilaženja konflikta
  • Pregovaranje i medijacija u svakodnevnom radu tima

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Upoznatost sa izvorom konflikta
  • Prepoznavanje vrsta konflikta
  • Stečene veštine prevazilaženja konflikta
  • Razvijena veština svakodnevne medijacije u timu
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama