Procena efikasnosti tima

Procena efikasnosti tima je proces koji se neprestano odvija u timu. Cilj procene efikasnosti je unapređenje timskog rada i njegovih produkata. Timski lideri neophodno je da znaju koji deo timskog rada žele proceniti, jer kao što znamo u timskom radu nije bitan samo konačni proizvod već i načini do kojih se dolazi do rešenja, interakcija i kako se donose odluke u timu.

Sadržaj treninga

  • Tri najčešća aspekta evaluacije tima
  • Kako realizovati proces procene
  • Upitnik Health Check za procenu efikasnosti
  • Procena i tumačenje rezultata
  • Kako dolazimo do rešenja za poboljšanje

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

  • Upoznatost sa upitnikom za procenu tima
  • Upoznatost sa aspektima timskog rada koji su bitni za evaluaciju
  • Usmeravanje na moguće načine unapređenja sfera funkcionisanja tima
Broj radnih dana
Broj časova
Trajanje časa u minutama